0216 354 92 64

Gizlilik Politikası

Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 

Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.  Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim  için de çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş olan ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Özber Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.  (bundan sonra “Dişmer Diş” ya da “biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel  verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini  sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik  tedbirlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Dişmer Diş Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin Dişmer Diş tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle  paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası yalnızca https://dismerpendik.com.tr/ (Bundan sonra  “Site” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen  hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile Dişmer Diş tarafından kişisel  verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak  kullanılacaktır.

SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM  KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi  tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten  dolayı Dişmer Diş tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi kullanmakla, Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını da kabul  etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler, Site  üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Güncellenmiş  her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder.

Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü güncelleme  https://dismerpendik.com.tr/ ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve  uygun görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız  sağlanacaktır.

Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi  

Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy, ağırlık  gibi sayısal ve marka, kanal adı, ülke, şehir gibi kategorik tüm gerçeklere ilişkin  bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP  adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.  Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası  ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat  geçerli olacaktır.

Dişmer Diş ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iletilerinize konu  şikayet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza  yönelik en uygun çalışmaları yapmak, size daha iyi hizmet sunabilmek, internet  sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek gibi amaçlarla kullanmaktadır.

Dişmer Diş, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel  verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması  durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Dişmer Diş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine uygun  olarak,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya  rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının  hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu  olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan tüm kişisel verilerinizi  işleyebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,  felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf  ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörülen hallerde  işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından  belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu  sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım  hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve  yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili  kurum ve kuruluşlar tarafından (Dişmer Diş) işlenebilecek, bu hallerin dışında  ise sizin açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.

Dişmer Diş, kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve dürüstlük kurallarına  uygun olmak; doğru ve gerektiğinde güncel olmak; belirli, açık ve meşru amaçlar  için işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak; ilgili  mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar  muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir.

Kişisel verilerinizin, Dişmer Diş tarafından işlenmesine ilişkin, kişisel  verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Site’de kullanılan çerezler için ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma metinlerine, ilgili  bölümlerden ulaşabileceğiniz gibi, Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köprüleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 • Site sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili,  uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin  tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak  bilgileri otomatik olarak toplar.
 • Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi  kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir  (gönderilebilir). Site, “çerezleri” Site’yi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda  girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “Çerezler” kayıt tutma  amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin  Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok küçük dosyalardır. Site ayrıca, kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de çerezleri  kullanır. Çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve  kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları tüm  çerezleri reddetmeye programlandıysa Site düzgün olarak çalışmayabilir.  Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Dişmer Diş; verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi, daha da  iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3. Fıkrası’nda  belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.

Dişmer Diş, kişisel verilerinizi:

 • Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
 • İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair  analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü  hale getirebilmek;
 • Site’nin kötüye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı  koruma sağlayabilmek;

Veri Bütünlüğü  

Dişmer Diş toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım amacına  yönelik olmasına büyük önem vermekte ve bu hususta sürekli gelişim prensibi  çerçevesinde çalışmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta  belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle  paylaşılamayacağının yasal bir yükümlülük olduğunun farkındayız.

Dişmer Diş; yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar,  yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek suretiyle  ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve  çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının güvenliğini, haklarını ve  meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site’de derlenmiş olan kullanıcılara ait  kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer’i mevzuata tabi olmakla  birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar.  Ancak Dişmer Diş, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı davranışlarından hiçbir  halde sorumluluk üstlenmemektedir.

Ticari İntikal 

Dişmer Diş’in olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi malvarlığının  devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına ait kişisel  bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Veri Transferi

İzin alınmak suretiyle Dişmer Diş’e ve/veya üçüncü şahıslara yapılan bilgi  aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir yargı  alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir.

Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın  bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve/veya  ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak  taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır.

Diğer Esaslar 

 • Tüm Dişmer Diş personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve buna uymak  zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Dişmer Diş, Gizlilik Politikası’nın  ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi  durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Site’de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen  ve/veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları  Dişmer Diş’e
 • Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama  ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen  herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.

Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız 

Dişmer Diş tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, Dişmer Diş’e (Dişmer Diş’in veri işleyen olduğu hallerde bizzat veri sorumlusuna)  başvurarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri  bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların  düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar  çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz  edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.

Seçenekler / Vazgeçme 

Kullanıcıların aşağıdaki yöntemleri izleyerek tercih yapma ve/veya tercihlerini  değiştirme hakları mevcuttur.

Site üzerinden sunduğumuz hizmetleri ve faaliyetleri kullanabilmek için seçimlik  olan kişisel verilerinizi paylaşmayı reddedebilirsiniz.

Bazı hizmetlere erişiminizin mümkün olmayacağını ve/veya Site’ye ait bazı  özellikleri kullanamayacağınızı bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel  bilgilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

Site’de yer alan bölümlerde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin  güncellenmesini veya silinmesini ya da bu alanlarda yer alan taleplerinizin  kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Bazı hizmetlere erişimde ve/veya Site’ye ait bazı özelliklerin kullanımında kimi  sorunlar yaşayabileceğinizi bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı  ayarlarınızı çerezleri silmeye ve/veya reddetmeye ayarlayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi 

Eğer Dişmer Diş ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nüshasını almak  isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark eder ve  düzeltilmesini ya da silinmesini isterseniz, [email protected] e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

 

Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek bilgilerle  ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı  bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları  doğrulamanızı isteyebilir.

Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullük ilkeleri çerçevesindeki  değerlendirilmesini müteakiben işbu bilgiler üzerinde değiştirme, düzeltme ya  da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda  Site’ye yönelteceğiniz tüm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en  uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.

Bu taleplerinizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve size daha iyi yardımcı  olabilmemiz için, sizin için hazırlamış olduğumuz KVKK Başvuru Formu’muzu  kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği 

Dişmer Diş, verilerinizin gizliliğini korumaya önem vermektedir. Dişmer Diş,  kontrolü altındaki verilerin kaybı, değiştirilmesi ve farklı amaçlarla kullanımını  engellemek amacı ile uygun güvenlik sistemleri kullanmaktadır ve ayrıca veri  gönderdiğiniz formlarımız, ek güvenlik uygulaması olarak da bilgi girişlerini  şifreleyen, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 256 bit SSL (Güvenli  Soket Katmanı) ile korunmaktadır.

Söz konusu veriler Dişmer Diş’e ulaştığında, bu veriler güvenlik ve gizlilik  standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL’den yararlanabilmek için  Internet tarayıcınız SSL’i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal  halde bulundurulmalıdır.

Ayrıca, kişisel verilerinizi korumak ve muhafaza etmek için gerekli olduğuna  inandığımız tüm idari tedbirleri de almaktayız. Kişisel verilerinize sadece yetkili  çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine izin  verilmektedir. Bu bağlamda personellerimiz de gerekli eğitimleri almakta ve  gerekli bilgilendirme sürecinden sonra göreve başlamaktadır.

Ancak her çevrimiçi veri aktarımında olduğu gibi bilgi teknolojileri sektörünün  doğası gereği; Dişmer Diş’in standartları karşılayan seviyede bir güvenlik  düzeyi kurması yetkisiz erişimlerin önüne geçemeyebilecektir.

Bu nedenle Dişmer Diş, güvenlik ihlali ya da teknik sorunlardan kaynaklanan  ve işbu Gizlilik Politikası’nda öngörüldüğü şekilde gerçekleşen hiçbir hasardan  ve/veya zarardan mesul değildir. İstenmeyen ve/veya öngörülmeyen  sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak hiçbir  zarar Dişmer Diş’in sorumluluğunda değildir.

Bu noktada Dişmer Diş’in taahhüdü, genel olarak kabul görmüş bir güvenlik  düzeyinden az olmamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından  belirlenen ve her halde uygun bir bilgi güvenliği politikası sağlamaktır. Bu durum  herhangi bir önleyici garanti taahhüdü değildir.

Site’nin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz  olduğunda lütfen bizimle [email protected] üzerinden temasa  geçebilirsiniz.

Çerezler (Cookies)  

Dişmer Diş, deneyimlerinizi geliştirmek için internet sitesinde çerezler  kullanabilir. Kullanılan çerezler vasıtasıyla sisteminizden ve/veya sabit  diskinizden herhangi bir bilgi toplanmaz. Sitemizde isim ve e-posta adresi ile  tanımlanmazsınız bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza  yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı  sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı,  internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım  amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans  Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri.

Dişmer Diş, kendi internet sitesinde zorunlu çerezleri ve performans çerezleri kullanmaktadır. Oturum  çerezleri, kullanıcının internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan  geçici çerezlerdir. Söz konusu çerezler, kişisel verilerinizi toplamamakta olup, yalnızca internet sitesinin çalışabilmesi için zorunlu olarak alınan çerezlerdendir.

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme  imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri  nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen  çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını  dikkate alın.

Daha detaylı bilgi almak için Dişmer Diş Çerez Uygulamaları Politikası’nı  inceleyebilirsiniz.

Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet  sitelerinden öğrenebilirsiniz:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Opera

Safari

İletişim 

İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Dişmer Diş’in genel gizlilik uygulamaları  hakkındaki her türlü görüşünüzü ve sorunuzu aşağıdaki yöntemlerle bizimle  paylaşabilirsiniz:

E-posta: [email protected]

veya

Posta: Doğu Mah. Aydınlı Yolu Cad. Alibey Evleri No:55/D Çarşı, Pendik,  İstanbul

 

Özber Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti .

MERSIS: 0668039147700012

İlgi: Gizlilik Politikaları,

Sözleşme Bütünlüğü 

Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir  mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer  alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan  yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik Politikası  kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini  kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Uyuşmazlık Çözümleri 

Site kullanıcıları ile Dişmer Diş arasında doğması muhtemel her türlü  uyuşmazlık ile ilgili olarak şirket politikamız, bu uyuşmazlıkların tarafların  anlaşması ve kullanıcının memnuniyeti ile çözülmesini temin etmektir. Her türlü  konuyla ilgili olarak bizlere internet sitesinde yer alan ilgili bölümden şikâyet ve  taleplerinizi iletebilirsiniz.

Ayrıca dilerseniz uyuşmazlık konusundaki başvurularınızı, arabuluculuk yoluyla  çözümlemek hususunda başvuruda bulunabilirsiniz. Arabuluculuk hakkınız,  hiçbir şekilde diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel teşkil etmez.

Bu kapsamda hukuki müracaatlarınızı başvuru konusuna göre bulunduğunuz il  veya ilçedeki Asliye Ticaret Mahkemelerine, bulunduğunu il veya ilçede Asliye  Ticaret Mahkemesi’nin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne  yapabilirsiniz.